Default success message.

Default error message.

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.evokids.pl prowadzony jest przez EvoKids sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów, NIP 627-273-95-44, REGON 243657312,  KRS 0000522132 adres poczty elektronicznej: biuro@evokids.pl

Niniejszy Regulamin dotyczy konsumentów, lub przedsiębiorców korzystających z serwisu internetowego EvoKids.pl.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z potrzebami niniejszego Regulaminu jest EvoKids sp z o.o.. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1. DEFINICJE

1.1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, który umożliwia założenie Konta.

1.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, formularz o charakterze interaktywnym dostępny w Sklepie Internetowym, który daje możliwość złożenia Zamówienia, m.in. poprzez dodanie Produktu do koszyka, oraz określa warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.3. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.5. KONTO – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.6. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym usługa lub prawo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.8. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.evokids.pl

1.9. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – EvoKids sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów, NIP 627-273-95-44, REGON 243657312,  KRS 0000522132

1.10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.12. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Testy, Formularz Zamówienia.

2.2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie sześciu kolejnych kroków przez Usługobiorcę – A. wypełnieniu Formularza Rejestracji; B. - kliknięciu pola „Akceptuję Regulamin”; B. - kliknięciu pola „Załóż konto”; D. - potwierdzenia utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej; E. - ustaleniu hasła i powtórnym wpisaniu go w pole wyświetlające się po kliknięciu w przesłany link; F. - ponownym zalogowaniu do systemu za pomocą loginu: adresu e-mail podanego przy rejestracji, oraz hasła wpisanego według wskazówek zawartych w podpunkcie E.

2.3. Założenie, utrzymanie, lub likwidacja Konta są bezpłatne.

2.4. Usługa Elektroniczna - Konto, świadczona będzie nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca w każdej chwili i bez podania przyczyny może usunąć Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ……………………. lub też pisemnie na adres: EvoKids sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów.

2.5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka (dalej: Koszyka) w Sklepie Internetowym. Usługobiorca wybiera interesujące go Produkty, które zostają ujawnione zbiorczo podczas podglądu Koszyka. Usługobiorca podaje w Formularzu Zamówienia swoje dane bilingowe. Potwierdzenie zakupu następuje po wciśnięciu przycisku: “Kup test”. Płatność za Produkt następuje poprzez system PaY U. Po dokonaniu płatności przez system PaY U Usługobiorca, otrzymuje kod widoczny na Koncie Użytkownika.

2.6. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Jej koniec następuje w momencie złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia.

2.7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, głośniki, mysz, oraz ogólnie dostępna przeglądarka internetowa.

2.8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego, lub sprzedaży Produktu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać pisemnie na adres: EvoKids sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@evokids.pl;

3.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w reklamacji: A. informacji związanych z przebiegiem okoliczności uzasadniających reklamację, w szczególności sytuacji, daty  i godziny wystąpienia problemów; oraz B. danych kontaktowych składającego reklamację. Informacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji.

3.3. Usługodawca odniesie się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.

4.2. Cena Produktu jest widoczna stronie Sklepu Internetowego. Cena jest podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

4.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.5 Regulaminu.

4.5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po potwierdzeniu płatności przez system PayU i przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która będzie zawierać oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Realizacją Umowy Sprzedaży ze strony Sprzedawcy jest przekazanie Klientowi kod uruchamiającego Produkt, który znajdować się będzie na Koncie Klienta.

4.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez A. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz B. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.5 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

A. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Pay U.

B. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Pay U. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi Pay U

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, są regulowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3. Reklamacja może zostać złożona zgodnie z pkt 4 niniejszego Regulaminu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

7.2. Zmiana Regulaminu:

A. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany terminów dostaw, zmiany zakresu Usług Elektronicznych, zmiany terminów odstąpienia od umowy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

B. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 [1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

C. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Polub nas na Facebooku!
Polub nas na Facebooku!
Polub nas na Facebooku!

Kontakt

Telefon:
(+48) 536 026 366
(+48) 536 026 266

E-mail:
biuro@evokids.pl
d.matczak@evokids.pl

Adres:
ul. Dąbrowskiego 48
41-500 Chorzów

O nas

EvoKids oferuje profesjonalne produkty i rozwiązania dające wsparcie dla rodziców zainteresowanych optymalnym rozwojem swoich dzieci i/lub eliminacją problemów na różnych etapach rozwoju i wychowania.

Chcesz otrzymywać wartościowe informacje o nowych poradach w ramach Vademecum Świadomego Rodzica oraz o wartościowych wydarzeniach? Zapisz się do newslettera!